header image

Makro: Uvozi podatke iz zbirke podatkov v Outlook

Združljivost VB/VBA ADODB & Outlook 2003/2007
Prispevek / Article Uvozimo podatke o kontaktih iz Birokrata v Outlook
Opis / Summary

Funkcija iz podatkovne zbirke prebere podatke o kontaktnih osebah in jih primerja s podatki o kontaktih v Outlooku, ter spremeni tiste, ki se razlikujejo od tistih v zbirki podatkov.

Function reads data from contacts database and compares them to those found in Outlook database. It updates Outlook contacts if it differs from those found in database.

Odvisnosti / Dependencies Funkcija/function: MiniDB
Funkcija/function: SQL
Public Sub Import()
On Error GoTo ErrorHandler

 Dim oItems As Outlook.items
 Dim oFolder As Outlook.folder
 Dim oContact As Outlook.ContactItem
 Dim oProp As Outlook.ItemProperty
 Dim oRS As ADODB.Recordset
 Dim oField As ADODB.Field
 Dim aFilter As String
 Dim fSave As Boolean

 Set oRS = New Recordset
 With oRS
  .ActiveConnection = DBUti.MiniDB("contacts")
  .Open DBUti.SQL("contacts", "select")
  .MoveFirst
 End With

 Do While Not oRS.EOF
  aFilter = "[CustomerID]='{0}'"
  aFilter = Replace(aFilter, "{0}", oRS.Fields("CustomerID").Value)

  Set oFolder = Session.GetDefaultFolder(olFolderContacts)
  Set oItems = oFolder.items
  Set oItems = oItems.Restrict(aFilter)

  If oItems.Count > 0 Then
   Set oContact = oItems.GetFirst
  Else
   Set oContact = Outlook.Application.CreateItem(olContactItem)
  End If

  For Each oField In oRS.Fields
   Set oProp = oContact.ItemProperties(oField.Name)
   If (CStr(oProp.Value) <> CStr(oField.Value)) Then
    oProp.Value = oField.Value
    fSave = True
   End If
  Next

  If fSave Then oContact.Save: fSave = False
  oRS.MoveNext
  DoEvents
 Loop

 oRS.Close

FinalHandler:
 Set oContact = Nothing
 Set oProp = Nothing
 Set oRS = Nothing
 Exit Sub

ErrorHandler:
 MsgBox Err.Description, vbOKOnly + vbExclamation, _
  "[Contact.Import] Napaka: " & Err.Number
 Resume FinalHandler

End Sub
http://office.blog.siol.net/primeri/makro-preberi-sql-stavek-iz-xml-datoteke/
 • Share/Bookmark

Pustite komentar

Tvoj odziv :

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !