header image

Makro: Preberi SQL stavek iz XML datoteke

Združljivost VB/VBA MSXML.4
Prispevek / Article Uvozimo podatke o kontaktih iz Birokrata v Outlook
Opis / Summary

Makro iz XML datoteke prebere ustrezno SQL poizvedbo. Iskanje posameznega vozlišča poteka s pomočjo XPath poizvedbe.

Function reads SQL statement from XML file. Particular node is located with XPath query.

Odvisnosti / Dependencies preddefinirana XML datoteka (glej primer spodaj)

predefined XML file (see the example bellow)

Public Function SQL(aName As String, aType As String) As String
On Error GoTo ErrorHandler

 Dim oXmlDoc As DOMDocument
 Dim oXmlNode As IXMLDOMNode
 Dim aXPathQry As String

 aXPathQry = "//database/connection/queries/query[@name='{0}' and @type='{1}']"
 aXPathQry = Replace(aXPathQry, "{0}", aName)
 aXPathQry = Replace(aXPathQry, "{1}", aType)

 Set oXmlDoc = New DOMDocument
 oXmlDoc.Load "C:\MiniIS\cfg\config.xml"
 Set oXmlNode = oXmlDoc.SelectSingleNode(aXPathQry)
 If Not (oXmlNode Is Nothing) Then
   SQL = oXmlNode.Text
 End If

FinalHandler:
 Set oXmlNode = Nothing
 Set oXmlDoc = Nothing
 Exit Function

ErrorHandler:
 MsgBox Err.Description, vbOKOnly + vbExclamation, _
  "[DBUti.SQL] Napaka: " & Err.Number
 Resume FinalHandler

End Function

Primer XML datoteke / XML file example:

<?xml version='1.0'?>
<database>
 <connection name="somename" value="Provider=SQLOLEDB;Data Source=SERVERNAME;Initial Catalog=DBNAME;User Id=USR;Password=PWD" >
 <queries>
  <query name="q1" type="select">
  ... SQL goes here ...
  </query>
  <query name="q2" type="update">
  ... SQL goes here ...
  </query>
 </queries>
 </connection>
</database>
 • Share/Bookmark

Pustite komentar

Tvoj odziv :

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !