header image

Makro: Naloži uporabniško določeno orodno vrstico

Združljivost MS Office 2003/ 2007 VBA MSXML.4
Prispevek / Article Uvozimo podatke o kontaktih iz Birokrata v Outlook
Opis / Summary

Makro iz XML datoteke prebere podatke o orodnih vrsticah in atribute, ki  jih določajo . Nato v MS Office programu ustvari nove orodne vrstice, skladno s prebranimi definicijami.

Function reads command bars and their attributes from XML file and creates them in any MS Office aplication.

Odvisnosti / Dependencies preddefinirana XML datoteka (glej primer spodaj)

predefined XML file (see the example bellow)

Public Sub LoadCustomToolBars()
On Error GoTo ErrorHandler

 Dim oXmlDoc As DOMDocument
 Dim oXmlRoot As IXMLDOMNode
 Dim oXmlNode As IXMLDOMNode
 Dim oCmdBar As CommandBar
 Dim aCmdBarName As String
 Dim i As Integer

 Set oXmlDoc = New DOMDocument
 oXmlDoc.Load ("C:\MiniIS\cfg\CommandBar.xml")

 Set oXmlRoot = oXmlDoc.SelectSingleNode("//CommandBars/")
 If oXmlRoot.HasChildNodes Then
  For i = 0 To oXmlRoot.ChildNodes.Length - 1
   Set oXmlNode = oXmlRoot.ChildNodes(i)
   aCmdBarName = _
    oXmlNode.Attributes.getNamedItem("Name").Text
   If CmdBarExists(aCmdBarName) Then
    Set oCmdBar = _
     Outlook.ActiveExplorer.CommandBars(aCmdBarName)
   Else
    Set oCmdBar = Outlook.ActiveExplorer.CommandBars.Add( _
     Name:=aCmdBarName, Position:=msoBarTop)
    With oCmdBar
     .RowIndex = _
      oXmlNode.Attributes.getNamedItem("RowIndex").Text
     .Visible = _
      oXmlNode.Attributes.getNamedItem("Visible").Text
    End With
    LoadControls oCmdBar, oXmlNode
   End If
  Next i
 End If

FinalHandler:
 Set oXmlRoot = Nothing
 Set oXmlNode = Nothing
 Set oXmlDoc = Nothing
 Set oCmdBar = Nothing
 Exit Sub

ErrorHandler:
 MsgBox Err.Description, vbOkOnly + vbExclamation, _
  "Napaka: " & Err.Number
 Resume FinalHandler

End Sub

'========================================================='

Private Sub LoadControls _
 (Target As Object, ByVal oXmlRoot As IXMLDOMNode)
On Error GoTo ErrorHandler

 Dim oXmlNode As IXMLDOMNode
 Dim oCtl As CommandBarControl
 Dim nCtlType As Long
 Dim i As Integer

 If oXmlRoot.HasChildNodes Then
  Set oXmlRoot = oXmlRoot.ChildNodes(0)
  For i = 0 To oXmlRoot.ChildNodes.Length - 1
   Set oXmlNode = oXmlRoot.ChildNodes(i)
   nCtlType = _
    CLng(oXmlNode.Attributes.getNamedItem("Type").Text)
   Set oCtl = Target.Controls.Add(Type:=nCtlType)
   With oCtl
    .Caption = _
     oXmlNode.Attributes.getNamedItem("Caption").Text
    .Visible = _
     oXmlNode.Attributes.getNamedItem("Visible").Text
    .TooltipText = _
     oXmlNode.Attributes.getNamedItem("ToolTip").Text
    .OnAction = _
     oXmlNode.Attributes.getNamedItem("Action").Text
    .BeginGroup = _
     oXmlNode.Attributes.getNamedItem("BeginGroup").Text
    If .Type = msoControlButton Then
     .Style = msoButtonIconAndCaption
     .FaceId = _
      oXmlNode.Attributes.getNamedItem("FaceID").Text
    End If
   End With
   If oXmlNode.HasChildNodes Then _
    LoadControls oCtl, oXmlNode
  Next i
 End If

FinalHandler:
 Set oXmlNode = Nothing
 Set oCtl = Nothing
 Exit Sub

ErrorHandler:
 MsgBox Err.Description, vbExclamation, _
  "Napaka: " & Err.Number
 Resume FinalHandler

End Sub

Primer XML datoteke / XML file example:

<CommandBars>
 <CommandBar Name="My Office Team" RowIndex="3" Visible="True">
 <Controls>
  <Control Type="10" Caption="Sample Menu" FaceID="65" Tooltip="" Action="" Visible="True">
  <Controls>
   <Control Type="1" Caption="Sample Item" FaceID="624" Tooltip="" Action="SomeMakroName" Visible="True" BeginGroup="True"/>
   ...
  </Controls>
  </Control>
 </Controls>
 </CommandBar>
 ...
</CommandBars>
 • Share/Bookmark

Pustite komentar

Tvoj odziv :

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !