header image

Makro: Dodaj nov artikel

Združljivost Microsoft Office Excel ‘97 do Microsoft Office Excel 2007
Prispevek / Article KIR – Šifrant in cenik artiklov
Opis / Summary

Makro na delovnem listu (poimenovanem “Šifrant artiklov”) poišče naslednjo vrstico za zadnjim vnosom in v posamezne celice te vrstice vnese potrebne formule.

Macro goes to the next row after last entry in the worksheet (named “Šifrant Artiklov” ; eng.: “Stock items)” and fills particular cells in that row fith formulas as necessary.

Odvisnosti / Dependencies brez / none
Public Sub DodajArtikel()
On Error GoTo ErrorHandler

 Dim oSheet As Worksheet
 Dim nRow As Integer

 With Application
  .ScreenUpdating = False
  .Cursor = xlWait
 End With

 Set oSheet = Sheets("Šifrant artiklov")

 With oSheet
  .Select
  .Unprotect
 End With

 Range("A65535").End(xlUp).Offset(1).Select
 nRow = ActiveCell.Row

 Range("A" & CStr(nRow)).Formula = _
  IIf(nRow > 5, "=A" & CStr(nRow - 1) & "+1", "=1")

 With Range("C" & CStr(nRow)).Validation
  .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, _
   Formula1:="=$C$5:$C$65536"
  .IgnoreBlank = True
  .ShowError = False
 End With

 With Range("D" & CStr(nRow)).Validation
  .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, _
   Formula1:="=$D$5:$D$65536"
  .IgnoreBlank = True
  .ShowError = False
 End With

  With Range("E" & CStr(nRow)).Validation
  .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, _
   Formula1:="=$M$2:$O$2"
  .ErrorTitle = "Napaka"
  .ErrorMessage = "Izbirate vrednost iz seznama."
  .IgnoreBlank = True
  .ShowError = True
 End With

 Range("H" & CStr(nRow)).Formula = _
  "=F" & CStr(nRow) & "*G" & CStr(nRow)
 Range("I" & CStr(nRow)).Formula = _
  "=F" & CStr(nRow) & "+H" & CStr(nRow)
 Range("J" & CStr(nRow)).Formula = _
  "=(1+E" & CStr(nRow) & ")*I" & CStr(nRow)

 Range("B" & CStr(nRow)).Select

FinalHandler:
 oSheet.Protect UserInterfaceOnly:=True, AllowFiltering:=True
 Set oSheet = Nothing
 With Application
  .ScreenUpdating = True
  .Cursor = xlDefault
 End With
 Exit Sub

ErrorHandler:
 MsgBox Err.Description, vbOKOnly, _
  "Napaka: " & Err.Number
 Resume FinalHandler

End Sub
 • Share/Bookmark

Odzivi

Pri uporabi dela morate v vašem izdelku navesti izvirnega avtorja na vidnem mestu in povezavo na to spletno mesto.

Avtor: P.J.
Web: http://office.blog.siol.net

PJ: Iščemo te pri meni. ;)

Pustite komentar

Tvoj odziv :

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !